اطلاعات تماس
تلفن ۰۵۴۱۳۴۲۵۷۹۴
فکس ۰۵۴۱۳۴۲۵۷۹۶
پست الکترونیک chancellor@zaums.ac.ir
صندوق پستی ۹۸۱۶۷ ۴۳۴۶۳
کد پستی ۹۸۱۶۷۴۳۴۶۳
نشانی پستی ایران - زاهدان -میدان دکتر حسابی - پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان